ingenious homes in unexpected places

 


Trong bài diễn thuyết của mình – Iwan Baan – đã chỉ ra rằng.
Rất nhiều thiết kế đang được sử dụng theo cách thức hoàn toàn khác với chủ định khi thiết kế.
Những thiết kế tốt là thiết kế bắt đầu từ người sử dụng.

Nhu cầu ở và tạo dựng không gian riêng là nhu cầu cơ bản của con người.
Con người trong những điều kiện và lối sống khác nhau đều tạo cho mình những không gian cá nhân & thích nghi theo cách khác nhau.
mang những đặc điểm văn hóa cá nhân và cộng đồng phù hợp với môi trường / bối cảnh.
Những khuôn mẫu rập khuôn đang giết chết nguồn cảm hứng của con người.
Làm mất đi nét đặc thù quý giá của con người.